Regulations

TERMS AND CONDITIONS OF THE WEKTER-HELICOPTERS.EU WEB SERVICE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://wekter-helicopters.eu (dalej jako: „Wekter-helicopters.eu”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym oraz zakup produktów.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Wekter-helicopters.eu, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i korzystania z Serwisu,

Zespół Wekter-helicopters.eu

1. O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest WEKTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i do korespondencji: ul. Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637235; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8971828697; REGON: 365396848, adres poczty elektronicznej: loty@wekter-helicopters.eu, numer telefonu: +48535040040, +48603120118.

2. DEFINICJE

1. Określeniom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Voucherów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
c. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
d. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Voucherach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
e. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
f. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WEKTER-HELICOPTERS.EU – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://wekter-helicopters.eu.
g. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Vouchera zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą zgodnie z Regulaminem.
h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
i. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży.
j. USŁUGODAWCA – WEKTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i do korespondencji: ul. Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637235; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8971828697; REGON: 365396848, adres poczty elektronicznej: loty@wekter-helicopters.eu, numer telefonu: +48535040040, +48603120118.
k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
l. VOUCHER – dostępne w Serwisie Internetowym, prawo umożliwiające jego posiadaczowi wstęp i udział w locie helikopterem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, umowie o podziale kosztów lotu oraz zgodnie z zakupionym Voucherem.
m. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Vouchera ze Sprzedawcą. 

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WEKTER-HELICOPTERS.EU

1. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalność. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego prowadzona jest również sprzedaż Voucherów, które umożliwiają ich posiadaczowi udział w locie helikopterem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, umowie o podziale kosztów lotu oraz zgodnie z zakupionym Biletem.
2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
5. Wszystkie treści i dane wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty trzecie.

4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Usługobiorców jest nieodpłatne.
3. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Vouchera do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Voucher/y, ilość Voucherów, data i godzina lotu, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
a. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
a. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: loty@wekter-helicopters.eu lub też pisemnie na adres: ul. Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław.

5. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 4.4 Regulaminu.
2. Cena Vouchera uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Vouchera będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:
a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 4.5 Regulaminu.
b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Voucher umożliwia jego posiadaczowi wstęp i udział w Locie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, umowie o podziale kosztów lotu oraz zgodnie z zakupionym Biletem.
2. Bilety nie są imienne – Klient przed ich wykorzystaniem może je przekazać innej osobie, nie może jednak go sprzedawać za cenę większą niż nominalna.

7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży Vouchera:
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Płatności elektroniczne i kartą płatnicza za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o kapitale zakładowym: 4 500 00,000 zł (opłacony w całości).
2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Vouchera fizycznych dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dostawa Vouchera do Klienta jest bezpłatna.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi Voucher w formie przesyłki elektronicznej w terminie 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

9. KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą/Sprzedawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: loty@wekter-helicopters.eu), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: loty@wekter-helicopters.eu.
1. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Voucher ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Voucher bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: loty@wekter-helicopters.eu lub pisemnie na adres: ul. Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Vouchera do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami lub innymi podmiotami, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów oraz zawieranych przez nich ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do (1) umów
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Voucher nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 12.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: loty@wekter-helicopters.eu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, nie jest to obowiązkowe.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy/Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

14. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę
w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
3. Usługodawca może zablokować Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie
w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń.
5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w razie ich braku – jedynie do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy lub niezwiązanych w żaden sposób z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów
i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy
w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Wekter-helicopters.eu